Regulamin sklepu internetowego

„DJUMP” Dorota Kierznikowicz, Jakub Smoliński s.c. al. Grzecznarowskiego, 29/31, 26-600 Radom. NIP Spółki cywilnej 7972062883.

§1

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kochamskakac.pl/regulamin-sklepu/
  4. Sklep/Serwis –działający pod adresem https://kochamskakac.pl
  5. Sprzedawca – „DJUMP” Dorota Kierznikowicz, Jakub Smoliński s.c. al. Grzecznarowskiego, 29/31, 26-600 Radom. NIP Spółki cywilnej 7972062883.

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży o dostarczenie elektronicznego lub karty podarunkowej.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. przeglądarka plików .pdf,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu, są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie.
 4. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 6. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie konta. Klient może wypowiedzieć Umowę usuwając Konto. Konto może zostać usunięte przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e­mail, którym Klient posługiwał się w momencie rejestracji Konta).
 7. Wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 8. W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta i/lub wypowiedzenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone w Serwisie przez Klienta zostaną usunięte, a Użytkownicy utracą do nich bezpowrotnie dostęp.
 9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk, służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości, przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 10. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

  §4

  Rezerwacje za pośrednictwem serwisu

  1. Warunkiem dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie płatności, zgodnie z Cennikiem.
  2. Proces prawidłowego przebiegu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu odbywa się w następujący sposób i w kolejności wskazanej poniżej:
   1. Klient dokonuje wyboru dogodnego dla siebie terminu i rodzaju Usługi,
   2. Klient dokonuje rezerwacji, poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email,
   3. po podaniu wskazanych danych, Klient zostanie przekierowany na stronę płatności PayU,
   4. przed ostatecznym dokonaniem zapłaty za zarezerwowaną Usługę, Klient ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu,
   5. po zapoznaniu się i po zaakceptowaniu Regulaminu, następuje przejście do dokonania Płatności.
  3. Składając Rezerwację, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o realizację Usługi na warunkach wskazanych przez niego w Rezerwacji.
  4. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Rezerwacji, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy, na adres e-mail wskazany przez Klienta w ustawieniach jego Konta.

   §5

   Rezerwacje za pośrednictwem e-maila oraz telefonu

   1. Klient za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu, których adres i numery umieszczone są w zakładce „Kontakt” w Serwisie, może dokonać Rezerwacji.
   2. Klient w celu dokonania Rezerwacji w formie e-maila lub telefonu, przekazuje informacje o wybranym przez siebie terminie, rodzaju Usługi, ilości osób, rodzaju biletów, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
   3. Recepcja dokonuje weryfikacji dostępności zgłoszonych parametrów Rezerwacji i dokonuje jej wstępnej akceptacji, jeśli jest możliwa do zrealizowania. W przeciwnym wypadku udziela odmowy lub składa propozycję innych, dostępnych terminów i usług.
   4. Rezerwacja dokonana przez Klienta staje się wiążąca i jest zagwarantowana w chwili dokonania zapłaty w dowolnej formie, w kwocie zgodnej z Cennikiem – w terminie nie późniejszym niż 24 godziny, licząc wstecz od terminu realizacji Usługi.
   5. Składając Rezerwację, Klient składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o realizację Usługi na warunkach wskazanych przez niego w Rezerwacji. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Rezerwacji, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail lub telefonicznie.

    §6

    Wykonanie umowy

    1. W celu prawidłowego wykonania umowy o realizację Usługi, Klient zobowiązany jest przybyć do lokalu Usługodawcy, w dniu i o godzinie wskazanej przez niego w Rezerwacji.
    2. Umowa kończy się po czasie wskazanym w Rezerwacji, liczonym od godziny wskazanej przez Klienta w Rezerwacji.
    3. Ceny podane na stronach w Serwisie są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
    4. Łączna cena obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Rezerwacji, zgodnie ze stawką tam wskazaną. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Rezerwacji, w momencie jego wysłania do Usługodawcy.
    5. W ramach Serwisu sposób płatności za Rezerwację ograniczony jest do płatności elektronicznej, wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
    6. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

     §7

     Treści cyfrowe

     1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe, następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości, zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

      §8

      Odstąpienie od umowy

      1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

       §9

       Reklamacje

       1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Sklepu oraz realizację Usług. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail: jakub@kochamskakac.pl lub adres DJUMP S.C. al. Grzecznarowskiego 29/31, 26-600 Radom.
       2. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
       3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

        §10

        Dane osobowe

        1. Administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest DJump D.Kierznikowicz J.Smoliński S.C. z siedzibą przy al. Grzecznarowskiego 29/31, 26-600 Radom.
        2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
         1. realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
         2. rezerwacji miejsca w celu skorzystania z usług – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
         3. jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów;
         4. korzystania z produktów i usług oferowanych przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
         5. wykonania zawartych umów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
         6. wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
         7. ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;
         8. kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
         9. prawidłowej obsługi przez Administratora, w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną, w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta;
         10. rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji;
         11. przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę;
         12. udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO;
         13. archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
        3. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, reklamowe, prawne.
        4. Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta z ADO, nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia tych relacji, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
        5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
        6. Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO, Stawki 2, Warszawa.
        7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.
        8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

        §11

        Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

        1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
        2. Konsument ma możliwość:
         1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
         2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
         3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
        3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

         §12

         Postanowienia końcowe

         1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
         2. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawców lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
          1. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
          2. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
         3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu
         4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej, zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
         5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2021 r.

          << Wróć